CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH, QUY CHẾ, KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN

 1. Thông báo số 263/TB-PTTH ngày 19/08/2019 về Kết luận công tác kiểm tra cải cách hành chính đối với các phòng trong Đài năm 2019
 2. Quyết định số 127/QĐ-PTTH ngày 21/03/2019 về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa năm 2019 
 3. Quyết định số 37/QĐ-PTTH ngày 18/01/2019 về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa năm 2019
 4. Kế hoạch số 731/KH-PTTH về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, nhân viên năm 2019 
 5. Kế hoạch số 128/KH-PTTH về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính 2019 
 6. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
 7. Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH TW (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
 8. Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Nội vụ chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
 9. Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2019
 10. Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 11. Phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 2019
 12. Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 13.   Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa 
 14. Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa 
 15. Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa
 16. Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018 của Đài PT-TH Khánh Hòa 
 17. Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 của Đài PT-TH Khánh Hòa 
 18. Quyết định ban hành Quy chế quản lý, thực hiện CCHC năm 2018 của Đài PT-TH Khánh Hòa 
 19. Quyết định phân công cán bộ, viên chức tham mưu, giúp việc CCHC của Đài PT-TH Khánh Hòa 
 20. Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018 của Đài PT-TH Khánh Hòa 
 21. Ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2018

QUY TRÌNH, THỦ TỤC

 1. Quy định sử dụng E-Office trong quản lý, điều hành tại cơ quan
 2. Quy định sử dụng chứng thư số
 3. Quy định giao dịch với khách hàng
 4. Nội quy, quy chế tiếp công dân và Quy trình xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo
 5. Quy định đăng quảng cáo trên trang TTĐT
 6. Quy tắc ứng xử trong cơ quan
 7. Quy trình cho thuê thiết bị
 8. Quy trình cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng lời
 9. Quy trình cung cấp dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình
 10. Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
 11. Không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch trong thủ tục và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ phát thanh, truyền hình

 

PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ


captcha

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158