Khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2019

Đã đăng vào 05/11/2019 lúc 15:20

Tối 4/11, Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2019 cho 197 học viên, trong đó có 180 người tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, 17 người tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới. 

Ảnh Hà Khánh

Trong 5 ngày, các học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng được học tập các chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các thông tin thời sự; khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Học viên lớp bồi dưỡng đảng viên mới được học về các chuyên đề: phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… 

Thông qua lớp bồi dường giúp học viên nâng cao  nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trên từng cương vị, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào thực tiễn.

Nguyễn Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158