Trường Đại học Nha Trang khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Đã đăng vào 14/11/2017 lúc 15:39

Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang đã khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2017 cho 255 đảng viên mới và quần chúng ưu tú vào tối qua 13/11. 

Ảnh: Đình Thông

Hai lớp được tổ chức cho từng đối tượng, học viên. Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng được học tập các chuyên đề: Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Lớp bồi dưỡng đảng viên mới được học về các chuyên đề: phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; các vấn đề về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ kết thúc ngày 17/11.

Liên Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158