TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐÀI PT – TH KHÁNH HÒA

LÃNH ĐẠO ĐÀI

1. Giám đốc: Ông Lê Anh Vũ

Điện thoại: 0836 009 666     Email: lavu@khanhhoa.gov.vn

2. Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật: Ông Nguyễn Chí Hoài

 Điện thoại: 0903 517 175      Email: nchoai@khanhhoa.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1 – Phòng Tổ chức và Hành chính

* Ông: Võ Thanh Lâm – Trưởng phòng 

   Điện thoại: 0905 838 161   Email: thanhlam@ktv.org.vn

* Bà: Nguyễn Thị Liên Hương – Phó Trưởng phòng

   Điện thoại:  0918 738 844   Email: lienhuong@ktv.org.vn

2 – Phòng Thời sự

* Ông: Vũ Tiến Văn – Trưởng phòng

   Điện thoại: 0983 939 392

   Email: tienvan@ktv.org.vn

* Bà: Nguyễn Thị Liên Minh – Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 0914 085 610   Email: lienminh@ktv.org.vn

3 – Phòng Kế hoạch và Tài vụ

* Bà: Dương Thị Mai – Trưởng phòng

   Điện thoại: 0905 722 067   Email: duongmai@ktv.org.vn

* Bà: Nguyễn Thị Kim Chung – Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 0905 140 009   Email: kimchung@ ktv.org.vn

4 – Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

* Bà: Trương Thị Yến Nhi – Trưởng phòng

   Điện thoại: 0903 578 511   Email: yenhi@ktv.org.vn

* Ông: Trần Ngọc Phong – Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 0918 061 105   Email: ngocphong@ktv.org.vn

5 – Phòng Kỹ thuật Sản xuất Chương trình

* Ông: Trần Đình Hồng Thanh – Trưởng phòng

   Điện thoại: 0909 313 367   Email: hongthanh@ktv.org.vn

* Ông: Lương Ngọc Thi – Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 0913 492 625   Email: ngocthi@ktv.org.vn

6 – Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn Phát sóng

* Ông: Trần Quang Hiếu – Trưởng phòng

   Điện thoại: 0913 424 949   Email: quanghieu@ktv.org.vn

* Ông: Nguyễn Hải Đăng – Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 0903 520 377   Email: haidang@ktv.org.vn

7 – Phòng Thể hiện

* Ông: Lê Hồng Quang – Trưởng phòng

   Điện thoại: 0905 797 567   Email: hongquang@ktv.org.vn

* Ông: Nguyễn Trọng Thủy – Phó Trưởng phòng

  Điện thoại:                         Email: trongthuy@ktv.org.vn

* Ông: Hồ  Ngọc Tiến – Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 0915 103 727   Email: ngoctien@ktv.org.vn

8 – Phòng Chuyên mục

* Ông: Nguyễn Duy Lam –  Phó Trưởng phòng phụ trách

     Điện thoại: 0913 454 566   Email: duylam@ktv.org.vn

* Bà: Lê Thị Bích Thủy – Phó Trưởng phòng

     Điện thoại: 0904 473 637   Email: bichthuy@ktv.org.vn

9 – Phòng Thông tin điện tử

* Bà: Thái Thị Ngọc Anh –  Phó Trưởng phòng phụ trách

     Điện thoại: 0903 460 113     Email: thaingocanh@ktv.org.vn

* Ông: Nguyễn Đức Tuân – Phó Trưởng phòng

    Điện thoại: 0914 357 119    Email: ductuan@ktv.org.vn

10 – Phòng Thư ký Biên tập

* Ông: Võ Thanh Sơn –  Trưởng phòng 

   Điện thoại: 0903 516 808   Email: thanhson@ktv.org.vn

* Bà: Hồ Thị Ánh Tuyết – Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 0905 158 791   Email: hotuyet@ktv.org.vn

11 – Phòng Biên tập Phát thanh

* Ông: Trần Minh Thảo –  Trưởng phòng 

   Điện thoại: 0983 782 502   Email: minhthao@ktv.org.vn

* Bà: Nguyễn Thị Anh Thi – Phó Trưởng phòng

   Điện thoại: 0905 210 777   Email: anhthi@ktv.org.vn

12 – Phòng Văn nghệ và Giải trí

* Ông: Phạm Ngọc Hùng –  Phó Trưởng phòng phụ trách

   Điện thoại: 0914 693 663   Email: ngochung@ktv.org.vn

 

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158