TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

A. Tiểu sử tóm tắt

1. Giám đốc Đài

– Họ và tên khai sinh:              LÊ ANH VŨ

– Ngày tháng năm sinh:          29/10/1966

– Nơi sinh:                               xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

– Quê quán:                             xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

– Chỗ ở hiện nay:                    18B Nguyễn Chánh, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang

– Cấp ủy hiện tại:                     Bí thư Đảng ủy

– Chức vụ:                               Giám đốc

2. Phó Giám đốc

– Họ và tên khai sinh:              NGUYỄN CHÍ HOÀI

– Ngày tháng năm sinh:          23/09/1962

– Nơi sinh:                               Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

– Quê quán:                             xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

– Chỗ ở hiện nay:                    73 Nguyễn Đình Chiểu, P.Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang (số cũ 9 F1)

– Cấp ủy hiện tại:     

– Chức vụ:                               Phó Giám đốc

3. Phó Giám đốc

– Họ và tên khai sinh:              TRẦN MINH THẢO

– Ngày tháng năm sinh:          25/2/1978

– Nơi sinh:                               Chương Mỹ, Hà Nội

– Quê quán:                            Chương Mỹ, Hà Nội

– Chỗ ở hiện nay:                    Khu đô thị Phước Long – Nha Trang – Khánh Hoà

– Cấp ủy hiện tại:                    Phó Bí thư Đảng uỷ

– Chức vụ:                               Phó Giám đốc

B. Nhiệm vụ đảm nhiệm

1. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.

Là Tổng Biên tập, phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ được giao và toàn bộ hoạt động của Đài. Quyết định kế hoạch sản xuất chương trình, định hướng biên tập và đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho Đài hàng năm và cùng tập thể lãnh đạo, Đảng ủy Đài xây dựng định hướng phát triển của Đài.

Chỉ đạo, kiểm tra toàn diện việc tổ chức thực hiện công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Đài và các nhiệm vụ được giao. Phân công, theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo các Phó Giám đốc, các phòng thực hiện các nhiệm vụ đươc giao. Chỉ đạo xây dựng quy chế, quy trình giải quyết công việc, điều hòa, phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng.

Trực tiếp quản lý, điều hành và quyết định về mô hình tổ chức, bộ máy, lực lượng lao động của Đài; công tác tuyển dụng, bố trí sắp xếp, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật; các chế độ chi trả tiền lương, nhuận bút và các chế độ đãi ngộ đối với viên chức, nhân viên của Đài theo đúng thẩm quyền và các quy định của Đảng và Nhà nước

Là chủ tài khoản của Đài. Có trách nhiệm quyết định việc thu – chi tài chính theo đúng quy định của Pháp luật. Trực tiếp quản lý và điều hành tài chính, phục vụ tốt cho hoạt động thường xuyên, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao đời sống cho người lao động

2.  Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Là người giúp việc cho Giám đốc về công tác kỹ thuật; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Cụ thể: Phụ trách công tác kỹ thuật, tham mưu tư vấn các dự án thuộc lĩnh vực kỹ thuật truyền hình, chỉ đạo thực hiện công tác kỹ thuật phát thanh – truyền hình.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Đài trong lĩnh vực kỹ thuật. Trực tiếp chỉ đạo 02 phòng chuyên môn kỹ thuật theo sự phân công về thực hiện chương trình công tác và các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo kịp thời với Giám đốc về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đối với những công việc giải quyết vượt quá thẩm quyền phải báo cáo xin ý kiến Giám đốc.

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158